متن و ترجمه Confusion

آهنگ فوق زیبای Confusion متالیکا به بهترین شکل ممکن به انتقاد از جنگ های خانمان سوز و ویران کننده میپردازد…

دانلود آهنگ

Wake to face the day

بیدار شو تا با این (حال و) روزت روبرو بشی
Grab this life and walk away

این زندگیو بردار و برو
War is never done

(خیالت راحت) جنگ هیچوقت تموم نمیشه!
Rub the patch and battle on

وصله جنگو پاره کن و محکم پاش وایسا
Make it go away

کاری کن که تموم بشه
Please, make it go away

خواهش میکنم کاری کن که (زودتر) تموم بشه!

Confusion

پریشانی
All sanity is now beyond me

حالا تمام هوش و حواس بالای من هستند
Delusion

توهم
All sanity is but a memory

تمام هوش و هواسم فقط یک خاطرس (از جنگ)
My life, the war that never ends

زندگی من، جنگی که هیچوقت تمام نمیشود

Leave the battlefield

زمین مبارزه رو ترک کن
Yet its horrors never heal

هنوزم ترس هاش کم نشده و هیچوقتم نمیشه
Coming home from war

برگرد به خانه از جنگ
Pieces don’t fit anymore

دیگه هیچ چیز (با این وضع) درست بشو نیست
Make it go away

کاری کن که تموم بشه!
Please, make it go away

خواهش میکنم کاری کن که (زودتر) تموم بشه!

Confusion
All sanity is now beyond me
Delusion
All sanity is but a memory
My life, the war that never ends

Father, please come home

پدر، خواهش میکنم برگرد به خانه
Shell shocked all I’ve known

لرزیدن تن تمام چیزی که دونستم بود
Father, please come home

Label him a deadwood soldier now

به اون برچسب کهنه سرباز بزنید
Cast away and left to roam

رانده شده و سرگردان
Rapid is the road to sacrifice

عجله و شتاب، راهی برای قربانی شدنه
Just takes longer to come home

و فقط برگشتن به خانه را طولانی تر میکند
Come home

برگرد به خانه!!

Confusion
All sanity is now beyond me
Delusion
Crossfire ricochets inside me

درونم تیرباران کمانه میکند
Trapped in a memory forever

تا ابد زندانی یک خاطره
My life, the war that never ends