متن و ترجمه Hardwired

آهنگ زیبای Hardwired درباره ی رفتار های نادرست مردم و سیاستمداران که باعث نا آرامی در همه زمینه ها و جنگ های دنیا شده خوانده شده

دانلود آهنگ

ln the name of desperation
به نام ناامیدی
ln the name of wretched pain
به نام همه این دردهای تاسف آور
ln the name of all creation
و به نام همه آفرینش
Gone insane
که انگار دیوانه شده است

We’re so fucked
ما به فنا رفته ایم
Shit outta luck
و دیگر شانسی نداریم
Hardwired to self-destruct
ما برای خود تخریبی طراحی شده ایم

On the way to paranoia
گرفتار در یک نوع پارانویا
On the crooked borderline
ما با کجروی
On the way to great destroyer
به نابودی بزرگ رسیده ایم
Doom design
و برای خودمان آخرالزمان را ساخته ایم

We’re so fucked
ما به فنا رفته ایم
Shit outta luck
و دیگر شانسی نداریم
Hardwired to self-destruct
ما برای خود تخریبی طراحی شده ایم

Once upon a planet burning
زمانی که همه جا نابود شود
Once upon a flame
با یک شعله
Once upon a fear returning
و زمانی که وحشت بازگردد
All in vain
همه چیز بیهوده خواهد بود

Do you feel that hope is fading?
حس نمی کنی که امیدی دیگر نیست؟
Do you comprehend?
به این باور رسیده ای
Do you feel it terminating?
که ما به آخر خط رسیده ایم؟
ln the end
این پایان ماست

We’re so fucked
ما به فنا رفته ایم
Shit outta luck
و دیگر شانسی نداریم
Hardwired to self-destruct
ما برای خود تخریبی طراحی شده ایم
Hardwired to self-destruct
ما برای خود تخریبی طراحی شده ایم

Self-destruct
خودتخریبی