متن و ترجمه Here Comes Revenge

آهنگ بسیار زیبای Here Comes Revenge در مورد انتقام گرفتن از حاکمان ظالم و انسان های بی رحم هست که بالاخره روزی بدست مردم میفتند و سزای اعمالشان را میبینند و عذر خواهی ها و خواهش هایشان هم پذیرفته نمیشود!

دانلود آهنگ

Little grave I’m grieving, I will mend you

یه قبر کوچک، من خیلی ناراحتم، درستت میکنم!

Sweet revenge I’m dreaming, I will end you

به یه انتقام شیرین فکر میکنم، تمومت میکنم!

I’ve been here since dawn of time

من از ابتدای خلقت اینجا بودم!

Countless hatreds built my shrine

کینه و دشمنی بی شمار قبر من رو میسازه

I was born in anger’s flame

من در شعله ی خشم متولد شدم!

He was Abel, I was Cain

او هابیل (خوب) بود، من قابیل (بد) بودم

I am here

من اینجا هستم

I’m hell unbound

من جهنم بی پایانی هستم که

Burn your kingdom to the ground
To the ground
نسل و دودمانتو میسوزونم و از زمین برمیدارم

Here comes revenge, just for you

بوی انتقام میاد… فقط برای تو
Revenge, you can’t undo

انتقام! بازگشتی هم در کار نیست!
Revenge, it’s killing me

انتقام! داره منو میکشه
Revenge, set me free

انتقام! راحتم میکنه

Eye for an eye, tooth for a tooth

چشم درآوردی چشمتو در میارم! دندون شکستی دندونتو میشکنم!
A life for a life, it’s my burden of proof

زندگی ای رو گرفتی زندگیتو میگیرم! … این منطق تحمیلی منه!

Revenge, just for you
Revenge
You ask forgiveness, I give you sweet revenge

ازم خواهش میکنی ببخشمت، من (نمیبخشمت و) یه انتقام شیرین ازت میگرم

I return this nightmare, I will find you

من این کابوس رو به واقعیت تبدیل میکنم و پیدات میکنم

Sleepless, cloaked in despair, I’m behind you

بی قرار، از کوره در رفته، پشت سرت هستم

Man has made me oh so strong

حضرت آدم مرا خیلی قدرتمند متولد کرد!

Blurring lines of right and wrong

راه راست و ناراست داره محو میشه

Far too late for frail amends

دیگه خیلی خیلی دیر شده برای توبه

Now it’s come to sweet revenge

الان دیگه نوبت یه انتقام شیرینه

Desperate hands

دستان بیچاره!

That lose control

که کنترلش رو از دست داده

Have no mercy on your soul
On your soul

دیگه هیچ رحمی به جانت نمیکنه!

Here comes revenge, just for you
Revenge, you can’t undo
Revenge, is killing me
Revenge, set me free
Eye for an eye, tooth for a tooth
A life for a life, it’s my burden of proof
Revenge, just for you
Revenge
You ask forgiveness, I give you sweet revenge

Here comes revenge, just for you
Revenge, you can’t undo
Revenge, is killing me
Revenge, set me free
Eye for an eye, tooth for a tooth
A life for a life, it’s my burden of proof
Revenge, just for you
Revenge
You ask forgiveness, I give you sweet revenge