متن و ترجمه Spit Out The Bone

آهنگ بی نظیر و گل سرسبد آلبوم یعنی Spit Out The Bone به زیبا ترین شکل ممکن طعنه ی شدیدی به کسانی که در دنیا جنگ به پا میکنند زده و ماشین های کشتار به کسانی که در دنیا جنگ به پا میکنند میگویند دیگر نمیخواهد به خودتان زحمت دهید! ما ماشین ها خودمان میکشیم و کم کم جای شما را میگیریم!!

دانلود آهنگ

Come unto me and you will feel perfection

بیا نزد من تا احساس کمال کنی

Come unto me and dedicate

بیا نزد من و خودتو وقف کن

Come unto me, you’ll never feel rejection

نزد من بیا، مطمئن باش ردت نمیکنم

Come unto me and terminate

بیا و تمومش کن!

Remove your heart, it’s only good for bleeding

قلبتو پاک کن، چون فقط بدرد خونریزی میخوره (سنگ دل شو)

Bleeding through your fragile skin

خونریزی درون پوست لطیفت

Remove your thought, ’cause it’s only for deceiving

اندیشه ات را پاک کن، چون فقط برای فریب بدرد میخوره

Deceiving thoughts destroy within

افکار فریب دهنده از درون داغون میکنن

Disappear like man was never here

انسان هارو جوری حذف میکنیم که انگار هیچوقت اینجا نبوده اند!

Long live machine

ماشین نابود نشدنی
The future supreme

آینده ی عالی!
Man overthrown

انسان سرنگون شده
Spit Out The Bone
استخونشونو تف کن!

 

Plug into me, I guarantee devotion

به من وصل شو، قول میدم هوادارت بمونم

Plug into me and dedicate

به من وصل شو و خودتو وقفم کن

Plug into me and I’ll save you from emotion

به من وصل شو، تا ازت مقابل احساسات حفاظت کنم

Plug into me and terminate

به من وصل شو و تمومش کن!

Accelerate, Utopian solution

سرعت دادن، راه حل ایده آله

Finally cure the Earth of man

درمان نهایی زمین انسانها

Exterminate, speeding up the evolution

نابود کردن قدیمی ها باعث سرعت بخشیدن تکامل میشود!

Set on course a master plan

پیش بردن یک طرح بزرگ

Reinvent the earth inhabitant

اختراع دوباره ساکنان زمین

Long live machine

ماشین نابود نشدنی
The future supreme

آینده ی عالی!
Man overthrown

انسان سرنگون شده
Spit Out The Bone
استخونشونو تف کن!

 

The flesh betrays the flesh

بشر به بشر خیانت میکند
Your man has had his time

انسان وقتشو داشت (و درست استفاده نکرد)
We lay him down to rest

ما خوابوندیمش تا استراحت کنه
Machine the new divine

ماشین، خدای جدید!

 

Stop breathing

تنفس رو قطع کن
And dedicate to me

و خودتو وقفم کن
Stop dreaming

رویا پردازی رو هم تمومش کن
And terminate for me

و به خاطر من تمومش کن
All meaning
You dedicate to me

تمام معنای زندگیت وقف من شدنه

All feelings
You terminate for me

و تمام احساساتت رو بخاطر من از بین بردی

 

Disappear like man was never here

انسان هارو جوری حذف میکنیم که انگار هیچوقت اینجا نبوده اند!

Long live machine

ماشین نابود نشدنی
The future supreme

آینده ی عالی!
Man overthrown

انسان سرنگون شده
Spit Out The Bone
استخونشونو تف کن!