متن و ترجمه Atlas, Rise

آهنگ Atlas, Rise آهنگیست که به زیبایی تجمل گرایی را انتقاد میکند و بدبختی و پستی کسی که تظاهر به تجمل میکند و هیچ امتیاز مثبت دیگری ندارد را بیان میکند.

دانلود آهنگ

Bitterness and burden

تلخی و تحمل کردن

Curses rest on thee

همه نحسی ها از طرف توست

Solitaire and sorrow

تنهایی و غم

All Eternity

همه تا ابد هستند

 Save the Earth and claim perfection

زمین و نجات بده و ادای کمال کن

Deem the mass and blame rejection

جرم را شناسایی کن و سرزنش کردن را رد کن

Hold the pose, reign perception

ژستت را بگیر و سلطنت را درک کن

Grudges break your back

کینه کمرت را شکسته

All you bear

هرچی که تجمل میکنی

All you carry

هرچی که حمل می کنی

All you bear

 هرچی که تحمل می کنی

Place it right on, right on me

همه  را بزار , بزار رو دوش من

Die as you suffer in vain

همانطوری که بیهوده رنج می کشی بمیر

Own all the grief and the pain

تو صاحب همه غصه ها و دردی

Die as you hold up the skies

همانطوری که به آسمان خیره شدی بمیر

Atlas, Rise!

اطلس (جهان) به پا خیز

How does it feel on your own?

  حالا  که رو پای خودتی چه حسی داری؟

Bound by the world all alone

به تنهایی مسئول جهانی

Crushed under heavy skies

داری زیر این آسمان سنگین خرد میشی

Atlas, Rise!

اطلس (جهان) به پا خیز

Crucify and witness

    به صلیب آویخته شده و شاهد

Circling the sun

به دور خورشید می گردند

Bastardize and ruin

 افشا کننده فساد و تباهی

What have you become?

به چی تبدیل شدی ؟

Blame the world, and blame your maker

دنیا و خالقت را سرزنش کن

Wish ‘em to the undertaker

آرزو میکنم که کارت به دست ماموران کفن و دفن بیفته

Crown yourself the other savior

تاج خود را به منجی دیگر بده

So you carry on

بنابراین تو حمل میکنی

All you bear

هرچی تحمل می کنی

All you carry

هرچی که حمل می کنی

All you bear

هرچی تحمل می کنی

Place it right on me, right on me

 همه  را بزار , بزار رو دوش من

Die as you suffer in vain

همانطوری که بیهوده رنج می کشی بمیر

Own all the grief and the pain

  تو صاحب همه غصه ها و دردی

Die as you hold up the skies

همانطوری که به آسمان خیره شدی بمیر

Atlas, Rise!

اطلس (جهان) به پا خیز

How does it feel on your own?

   حالا  که رو پای خودتی چه حسی داری؟

Bound by the world all alone

 به تنهایی مسئول جهانی

Crushed under heavy skies

داری زیر این آسمان سنگین خرد میشی

Atlas, Rise!

 

Masquerade as maker

نقاب خالق را زده ای

Heavy is the crown

 سلطنتت باشکوه و سنگینه

Beaten down and broken

مغلوب و از هم پاچیده

Drama wears you down

این نمایش تو را پایین آورد

Overload, the martyr stumbles

سربار, شهیدی لغزان

Hit the ground and heaven crumbles

به زمین ضربه بزن و آسمان را فرو ریز

All alone, the fear shall humble

همه اینها به کنار , ترس را باید پست و خوار کرد

Swallow all your pride

همه تکبرت را در خودت از بین ببر

All you bear

هرچی که تجمل میکنی

All you carry

هرچی که حمل می کنی

All you bear

هرچی که تحمل می کنی

Place it right on, right on me

همه  را بزار , بزار رو دوش من

Die as you suffer in vain

همانطوری که بیهوده رنج می کشی بمیر

Own all the grief and the pain

تو صاحب همه غصه ها و دردی

Die as you hold up the skies

همانطوری که به آسمان خیره شدی بمیر

Atlas, Rise!

اطلس (جهان) به پا خیز

How does it feel on your own?

حالا  که رو پای خودتی چه حسی داری؟

Bound by the world all alone

به تنهایی مسئول جهانی

Crushed under heavy skies

داری زیر این آسمان سنگین خرد میشی

Atlas, Rise!

اطلس (جهان) به پا خیز