متن و ترجمه ManUNkind

آهنگ بی نظیر ManUnkind در مورد حرص زدن برای مال اندوزی و تجملات است که بسیار زیبا انتقاد کرده. باشد که درس بگیریم…!

دانلود آهنگ

Chaos

هرج و مرج!

Awaiting for Adam’s return

منتظر (و نیازمند) آموزش مهارت های زندگی

Madness

دیوانگی!

Smiling, as we watch it burn

میخندیم. چون سوختنش را میبینیم (سوختن و هدر رفتن پولهایمان برای تجملات بی مورد و سوختن و ناراحت شدن کسی که وضع ما را میبیند و حسرت میخورد چون توان مالی ندارد)

I’ve become Hostage to my mind

دارم گروگان ذهن خودم میشم

Left myself behind

خودمو عقب جا گذاشتم

Blind lead blind

خودمو دارم به گمراهی میکشونم

Quest to find

جستجو برای پیداکردن

Faith in man(un)kind
تفکرات انسان بی عاطفه (و حریص)

Garden
Of Eden, so simple and pure

بهشت، خیلی راحت و پاکه (بجای حرص برای مال دنیا برای آخرتمون تلاش کنیم و کار های پسندیده کنیم)

Greedy
Needy, must we have more?
مدام حرص میزنیم و نیازمندیم، آیا (واقعا) لازمه بیشتر داشته باشیم؟؟

I’ve become
Hostage to my mind
Left myself behind
Blind lead blind
Quest to find
Faith in man(un)kind

Fascinate

دلربایی کردن

Partner of insanity

رفیق دیوانگی

Decimate

تلفات زیادی وارد شده

Lessons we never learn

درسهایی که هرگز نمی آموزیم!

Dominate

چیره شدن!

Killing of the innocence

کشتن پاکی

Deviate

انحراف!

And to dust you return
Yeah

اما بعد از مدت ها بالاخره تورو (به راه درست) برمیگردونیم… آره!

Seized by the day

روز ربود وبرد

Frozen captive by the night

اسیر یخ زده شب را

Seized by the day

روز قاپید و برد

All the dark days of your life

تمام روزهای سیاه زندگیت را

Seized by the day

روز ربود وبرد

Frozen captive by the night

اسیر یخ زده شب را

Led so astray
All the dark days of your life

روزای سیاه زندگیت را به جای دور و گمی برد

Zero

(همه چیز) از صفر!

Reset, creation of man

خلقت دوباره انسان

Foolish

احمق!

Ready, to witness again?

حاضری دوباره گواهی بدی؟

I’ve become
Hostage to my mind
Left myself behind
Blind lead blind
Quest to find
Faith in man(un)kind

Faith in man(un)kind
Oh, Faith in man(un)kind
Faith in man(un)kind
Oh, Faith in man(un)kind