متن و ترجمه Now That We’re Dead

آهنگ Now That We’re Dead درباره اتفاقات مختلف زندگی، مرگ و زندگی پس از مرگ به زیبایی نوشته شده…

دانلود آهنگ

When darkness falls, may it be

وقتی تاریکی از بین بره، شاید این اتفاق بیفته

That we should see the light

اونوقت ما میتونیم نور رو ببینیم

When reaper calls, may it be

وقتی فرشته مرگ صدامون بزنه، شاید به زودی اتفاق بیفته

That we walk straight and right

اونوقت ما راست و مستقیم بسمتش میریم

When doubt returns, may it be

وقتی شبهه و تردید برگرده، شاید بشه

That faith shall permeate our scars

اونوقت ایمانمون به زخم هامون نفوذ خواهد کرد و بدترش میکنه

When we’re seduced, then may it be

وقتی ما گمراه شدیم، خب شاید بشیم!

That we not deviate our cause

اما باز هم از هدفمون دور نمیشیم…!!

All sinners, a future

ای گناهکاران! آخرتی هم هست!

All saints, a past

اینهمه پیامبر قبلا برامون فرستاده شد

Beginning, the ending

شروع پایان!

Return to ash

بازگشت به خاک!

 

Now that we’re dead, my dear

عزیزم حالا که ما مردیم

We can be together

میتونیم با هم باشیم

Now that we’re dead, my dear

حالا که ما مردیم

we can live forever
میتونیم تا ابد زندگی کنیم!

 

When all is pain, may it be

وقتی همه چی درده، شاید اینجوری بشه

It’s all we’ve ever known

تنها چیزی که میشناسیم همینه! (آشنایی کامل باهاش داریم!)

When flame consumes, may it be

وقتی شعله میسوزه، شاید بشه

It warms our dying bones

اونوقت استخونای مردمونو رو گرم میکنه

When loss has won, may it be

وقتی شکست خورده پیروز بشه، شاید بشه

It’s you I’m madly fighting for

اون تویی که من دیوانه وار دنبالش میگردم

When kingdom comes, may it be

وقتی پادشاهی دیکتاتور برگرده، شاید برگرده

 

We walk right through that open door

اونوقت ما مستقیم بسمت اون در باز میرویم و از دستش فرار میکنیم

All sinners, a future

ای گناهکاران! آخرتی هم هست!

All saints, a past

اینهمه پیامبر قبلا برامون فرستاده شد

Beginning, the ending

شروع پایان!

Return to ash

بازگشت به خاک!

Now that we’re dead, my dear
We can be together
Now that we’re dead, my dear
we can live forever

All sinners, a future
All saints, a past
Beginning, the ending
Return to ash

Now that we’re dead, my dear
We can be together
Now that we’re dead, my dear
we can live forever

Return to ashes, shed this skin

برگرد داخل خاک، این جلد رو بنداز

Beyond the black, we rise again

به فراتر سیاهی اوج میگیریم

We shall live forever

ما برای همیشه زندگی خواهیم کرد